با آموزش افزایش سرعت وب سایت با استفاده از تنظیمات gzip با شما هستیم در حقیقت gzip مانند zip برای فشرده سازی مورد استفاده قرار میگرد که برای افزایش سرعت لود وب سایت از gzip استفاده میشود .

در حالت کلی وقتی شما سایتی را بارگذاری میکنید هر چه المان های بکار رفته در صفحه بیشتر و حجیم تر باشد سایت دیر تر لود میشود و هرچه المان های بکار رفته کمتر باشد لود سریع تر صورت میپذیرد .

در حالت کلی فایل های css و html بکار رفته شده در سایت در حقیقت در اکثر صفحات یکسانند لذا لود مجدد آن توصیه نمیشود و با فشرده سازی این المان ها میتوانید تا ۷۰ درصد در سرعت لود وب سایت خود بافزایید .

۱- وارد هاست خود شوید به مسیر public-html < file manager بروید و فایل htaccess را توسط ویرایشگر هاست باز کرده و کد زیر را به ان اضافه کنید

<IfModule mod_deflate.c>
# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 (Remove browser bugs (only needed for really old browsers#
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent
</IfModule>

 

یا از کد زیر استفاده نمایید

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

 

امیدوارم توسط کد فشرده سازی gzip سرعت وب سایت خود را افزایش دهید . و از سرعت بالا لود وب سایتتان لذت ببرید