با استفاده از این کد میتوانید محصولاتی که تخفیف دارند را در وردپرس به نمایش در آورید در حقیقت زمانی که شما محصولی را در وردپرس منتشر میکنید برای آن یک قیمت مشخص میکنید اما با پر کردن فیلد قیمت محصول تخفیف خورده میتوانید آن را جزء محصولات تخفیف دار به نمایش در آورید

 

 

خب برای نمایش محصولات تخفیف دار خود میتوانید کد زیر را در هر کجای قالب خود مورد استفاده قرار دهید .

کد زیر اطلاعاتی نظیر نام محصول ، تصویر شاخص محصول ، قیمت اصلی محصول ، قیمت تخفیف محصول را به کاربر نشان میدهد که میتوانید اطلاعات دیگری را نیز براحتی به نمایش بگذارید

 

<?php
$arg = array(
  'post_type' => 'product',
  'posts_per_page' => '10',
  'offset' => 0,
  'order' => 'DESC',
  'post_status' => 'publish',
  'meta_query'   => array(
    'relation' => 'OR',
    array( // Simple products type
      'key'      => '_sale_price',
      'value'     => 0,
      'compare'    => '>',
      'type'     => 'numeric'
    ),
    array( // Variable products type
      'key'      => '_min_variation_sale_price',
      'value'     => 0,
      'compare'    => '>',
      'type'     => 'numeric'
    )
  )

);
$posts = new WP_Query( $arg ); ?>
<?php if ( $posts->have_posts() ) : ?>
  <?php while ( $posts->have_posts() ) : $posts->the_post(); ?>

    <div>
      <?php if(has_post_thumbnail()){
        the_post_thumbnail('thumbnail');
      } ?>
      <br>
      <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
      <br>
      <?php woocommerce_template_loop_price() ?>
    </div>

  <?php endwhile; ?>
  <?php wp_reset_postdata(); ?>
<?php endif; ?>
?>

 

در کد بالا مقدار post_per_page عدد ۱۰ نمایش داده شده است و بدین معنی است که ۱۰ محصول نمایش داده میشود که بسته به اطلاعات نمایشی خود میتوانید آن را تغییر دهید

به همین راحتی توانستید محصولات تخفیف خورده را در وردپرس نمایش دهید